Kompleksowe usługi z zakresu BHP i P.POŻ

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi BHP i PPOŻ dla przedsiębiorstw oraz jednostek indywidualnych na terenie Wrocławia i Dolnego Śląsk. Dostosowujemy ofertę do zapotrzebowania naszych Klientów. Zakres naszych usług obejmuje min.: audyty BHP, szkolenia pracowników i pracodawców, stałą obsługę bhp, obsługę przeciwpożarową, tworzenie dokumentacji BHP: oceny ryzyka zawodowego, instrukcje, dokumentacje powypadkowe.
Dzięki współpracy z odpowiednio dobraną kadrą pracowników, gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług.

Audyty - Szkolenia - Doradztwo

Wrocław i Dolny Ślask

Szkolenia BHP:
Wstępne i okresowe

Pracowników:
biurowo- administracyjnych,
inżynieryjno-technicznych, robotniczych
Pracodawców i osób kierującymi pracownikami
Metodyka instruktarzu stanowiskowego dla kierujących pracownikami
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Ochrony Przeciwpożarowej

P.POŻ.:
Szkolenia i obsługa

-Szkolenia pracowników
-Opracowywanie dokumentacji
-Oznaczanie dróg ewakuacyjnych i sprzętów gaśniczych.
-Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
-Kontrola bezpieczeństwa pożarowego obiektu
-Audyty

Audyty i Kontrole
BHP

-Audyty BHP
-Kompelksowe kontrole BHP
-Roczne analizy stanu BHP
-Kontrola pod kątem terminowości przeglądów sprzętu P.POŻ
-Uczestnictwo w czasie Komisji BHP
-Doradztwo bieżące,
-Uczestnictwo w kontrolach PIP, PIS, PSP

Wypadki przy pracy

-Prowadzenie postępowań powypadkowych (wypadku przy pracy,wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego)
-Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
-Prowadzenie rejestru wypadków i chorób zawodowych

Outsourcing
BHP

- Prowadzenie i zarządzanie szkoleniami
- Ocenianie ryzyka zawodowego
- Audyty i Kontrole
- Postępowania powypadkowe
- Prowadzenie dokumentacji
- I inne działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena
ryzyka zawodowego

- Ocenianie ryzyka zawodowego
- Aktualizacja aktualnych ocen ryzyka zawodowego.
- Opracowywanie rozwiązań eliminujących i pomniejszających ryzyko zawodowe.
- Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem zawodowym

 

Dokumentacje i regulaminy

-Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków i chorób zawodowych
-Opracowanie programów szkoleń
-Opracowanie zarządzeń w sprawie bhp ( odnośnie refundacji okularów, wypadków przy pracy, badań lekarskich, szkoleń bhp
 

Szkolenia pierwszej pomocy

-Szkolenia pierwszej pomocy.
-Opracowywanie procedur związanych z organizacją pierwszej pomocy przedmedycznej
-Organizacja wyposażenia pierwszej pomocy

 

Bezpłatny audyt BHP

Dla wszystkich firm przygotowaliśmy bezpłatny audyt bezpieczeństwa. Wykonanie audytu pozwala zlokalizować obszary niespełniające wymagań BHP. Wszystkie wykryte nieprawidłowości pozwalają zaplanować działania naprawcze. Dzięki Audytowi BHP zakład pracy jest przygotowany na wypadek wizyty organów nadzoru i kontroli.
Audyt BHP jest niezależnym badaniem określającym stan bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
Celem audytu wewnętrznego jest wykrycie niezgodności, umożliwiając ich jak najszybsze skorygowanie. By audyt jak najlepiej oddawał stan przedsiębiorstwa, powinien być wykonany przez osoby z zewnątrz (gwarantuje to bezstronny charakter badania). Pracodawca chcący posiadać bezpieczny i zgodny z normami zakład pracy powinien systematycznie kontrolować jego stan, uwzględniając organizację procesu pracy, stan techniczny maszyn i urządzeń, a także prowadzić rejestr nieprawidłowości i metody ich usuwania.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.
Duża ilość przepisów dotycząca organizowania bezpiecznej i higienicznej pracy, może skutkować nie dopełnieniem któregoś z nich, czego następstwem mogą być sankcje karne oraz kary finansowe.

Operatorzy maszyn budowlanych

1 Kwietnia weszła w życie nowelizacja Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zgodnie z nowymi wytycznymi będzie mniej obowiązków szkoleniowych dla operatorów urządzeń technicznych oraz urządzeń do robotów budowlanych ziemnych i drogowych. Znowelizowana ustawa pozwoli zlikwidować nadmierne obowiązki szkoleniowe dla operatorów tych maszyn.
Teraz większa odpowiedzialność będzie spoczywała na instruktażach stanowiskowych, a odpowiednie przygotowanie szkoleniowe dla osób prowadzących takie instruktaże będzie niezmiernie ważne.

W związku z zaistniałymi zmianami przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa ofertę takiego właśnie instruktażu.

Nowa firma i BHP

Osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą, wraz z rozwojem decydują się na zatrudnienie innych osób. Gdy pracowali sami nie obowiązywały ich wymogi BHP, wraz z zatrudnieniem pracownika w oparciu o umowę o prace stają się oni pracodawcami - pojawiają się więc nowe obowiązki.
Obowiązki te spoczywają na wszystkich osobach zatrudniających pracowników,  Do tych obowiązków należą m.in. : Organizowanie szkoleń BHP, profilaktyczna ochrona zdrowia wymagająca przeprowadzenia badań lekarskich, informowanie pracowników o ryzyku zawodowym - jego monitorowanie i zmniejszanie, wyznaczenie i przeszkalanie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc i wykonywanie działań P.POŻ, a także zapewnienie środków niezbędnych do udzielnie pierwszej pomocy i środków ochrony indywidualnej
Lista zadań jakie musi wykonać pracodawca jest obszerniejsza i uzależniona od środowiska pracy, liczby zatrudnionych pracowników i skali na jaką działa firma.
Jeżeli pracodawca posiada odpowiednie przeszkolenie, liczba zatrudnionych przez pracodawcę pracowników wynosi mniej niż 10 (lub mniej niż 20 a jego działalność została zakwalifikowana jako posiadająca nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka) może on wykonywać pewnie zadania służby BHP samodzielnie.
Coraz częściej w dużych i średnich przedsiębiorstwach mimo posiadania pracowników  zatrudnionych w służbie BHP, pracodawcy decydują się na powierzenie szkoleń okresowych BHP podmiotom  zewnętrznym. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku proponujemy Państwu usługi w tym zakresie. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie zdobyte w wielu firmach produkcyjnych. Prowadzimy szkolenia dla wszystkich grup pracowniczych wskazanych w ?Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?.